Обучение

ИПИГП “Бернхард Ахтерберг” институционални ценности

  • Работата с психичната реалност изисква време за психична промяна и ясна институционална и терапевтична рамка
  • „Обучението” на психотерапевти по същество е непрекъснат терапевтичен процес, протичащ след първата година успоредно с теоретичната подготовка и работата под супервизия
  • Споделяме стандартите на FEPTO, EFTA, EAP и БАП при обучението на психодрама и фамилни психотерапевти
  • Считаме, че психотерапевтът трябва да има концептуална и практическа компетентност по психопатология

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа: 1. Първи етап –> Собствен опит от 200 академични часа, придобит чрез психодраматична работа в рамките на приблизително 1 година.

  • Участниците в група за собствен опит са в състояние да придобият едно по-диференцирано познание за себе си и да развият умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

2. Втори етап –> Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

  • Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

3. Трети етап –> Второ обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа и супервизия, продължаваща около 2,5-3 години.

  • На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална или групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.
КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ за психодрама-обучение Компоненти на обучението Часове (х 45 мин.)
ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ
Собствен опит + 200
– Общо часове в група за собствен опит = 200
І НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама асистент / консултант)
Теория и техники + 200
Собствен опит + 250
Водене в рамките на групата за напреднали + 150
– Общо часове в І ниво на обучение = 600
ІІ НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама водещ / терапевт)
Теория и техники (специализирани семинари на гостуващи обучители) + 200
Собствен опит + 100
Водене в рамките на групата за напреднали + 150
Супервизия на практиката + 150
– Общо часове във ІІ ниво на обучение = 600
ОБЩО (0 + І + ІІ) = 1400
Разпределение на часовете по компоненти:
Теория и техники + 400
Собствен опит + 550
Тренинг за водене в рамките на група за напреднали + 300
Супервизия на практиката + 150
ОБЩО = 1400

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРО ОБУЧИТЕЛНО НИВО В ИНСТИТУТА ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ – 600 академични часа , от които 450 часа в обучителен формат и 150 часа – практика под супервизия извън обучителната група. Обучителният формат от 450 часа е разделен на две части: – 250 академични часа практикуване на психодрама под директна супервизия в обучителната група – акцентира се основно върху психо-динамичните елементи / процесно ниво/ при воденето на група и на терапевтична сесия; – 200 академични часа тематични семинари, които протичат с теория, демонстрация и практика на съответната психотерапевтична модалност или нозологична единица. Тематичните семинари са Задължителни и Избираеми с продължителност от 20 учебни часа. Задължителните са следните теми: 1. Психодрама и Гещалт терапия – теория и работа със заявка / І част/ 2. Психодрама и Гещалт терапия – работа с арттехники и сънища / ІІ част/ 3. Психодрама със сънища – аналитичен и социодраматичен модел. 4. Психодрама и системни школи / работа с двойки и семейни проблеми/. 5. Психодраматична работа с деца. 6. Монодрама. 7. Социодрама и групова психотерапия Избираеми – групата избира, според своите потребности три от следните тематични семинара 8. Психодрама и когнитивно – поведенчиски подходи. 9. Психодрама и позитивна психотерапия. 10. Психодрама при работа с депресивни клиенти, зависимости и с панически кризи. 11. Психодрама през приказки и истории. 12. Психодрама и арттехники. 13. Психодрама и рецептивна музикотерапия. 14. Психодрама с кукли / куклотерапия/. 15. Подходи, сродни на психодрамата – плейбек театър и библиодрама 16. Бийкън модел в психодрамата. Обучението приключва с придобиване на диплом за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, според базисното академично образование, професионалното поле и клиничен опит. Програмата на ИПИГП Бернхард Ахтерберг е в съответствие с критериите и стандартите за обучение на БДПГТ, БАП, ФЕПТО и ЕАП . Дипломата дава възможност за вписване в Националният регистър на психотерапевтите в България към БАП и кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия към ЕАП Повече подробности по отношение на разширената програма, начина на обучение и изискванията за дипломиране ще предоставим допълнително на студентите, които ще продължат обучението си в това ниво. За контакти и информация : email: morenobg@abv.bg

Тренингови стандарти на                                                      Федерацията на европейските обучителни  организации по психодрама (FEPTO)

FEPTO – МИНИМАЛНИ ТРЕНИНГОВИ СТАНДАРТИ 1. МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. За квалификацията психодраматист (психодрама психотерапевт или психодрама водещ) Минималният брой контактни часове е 720. Минималният брой часове собствена психодраматична практика е 160. Общо: 880 часа. Минималната продължителност на психодраматичния тренинг е 4 години. Разграничава се между тренинг и съответно степен като: • психодраматист в психотерапията; психодрама психотерапевт и • психодраматист в други области; психодрама водещ; социодраматист; креаитевн терапевт. Дефиниции:Психодраматистът е личност, която e призната за компетентна да поеме отговорността за организиране и водене на психодраматична група и индивидуални психодраматични сесии в рамките на своята професионална област. • Часове. Има разлика между обучение и „часове обучение”, между изучаването на теория и техники и „часове теория и техники”, между практикуването на психодрама и „часове практика” и т.н. (вж. по-долу). • Контактни часове обучение са часове тренинг в професионален контакт с признат обучител или асистент-обучител. Това могат да бъдат часове, използвани за собствен опит с психодрама или за теория и техники или за тренинг във водене в рамките на обучителния институт (под супервизия на живо) или за супервизия. • Часове практика: часове на практикуване като водещ или ко-водещ като собствена практика под (някакъв вид) супервизия. Времето е време на сесията + времето за процесинг с ко-водещ преди и/или след сесията. • Един час е минимум 45 минути чиста психодраматична работа от момента на започване до края. 1.2. Съдържание. В тези 720 контактни часове обучение, трябва да има минимум: • 200 часа собствен опит с психодрама (в постоянна група), • 120 часа, посветени на теория и техники, • 200 часа тренинг във водене в рамките на обучителната група за напреднали; • и 80 часа супервизия. От тези 80 часа супервизия минимум 40 часа трябва да са посветени на супервизия на конкретния обучаващ се или на екипа от обучаващи се, водещи група. • Останалите 120 часа могат да бъдат разпределени от обучителната организация или от обучаващия се като допълнение на тези 4 под-категории. Часове собствен опит с психодрама. Активното време, прекарано в базова или терапевтична психодрама-група или в индивидуална преживелищна работа с психодрама; то е фокусирано върху преживяването в ролята на групов член, на протагонист или на помощен Аз при работата с лични психични проблеми или проблеми във взаимоотношенията. Часове теория и техники. Часове на работа с обучител, фокусирани върху теорията или техниките; обикновено бива изнесена под формата на семинар или уъркшоп. Часове тренинг във водене в рамките на обучителната група за напреднали. В тази група акцентът е повече върху практиката, отколкото върху собствения опит – практикуване в ролята на водещ (директор), ко-водещ и помощен Аз и процесинга на тази практика. Часове супервизия са контактни часове със супервизор в обучителен процес, фокусиран върху психодраматичното отношение между клиента (индивид и/или група) и обучаващия се, практикуващ като водещ (директор) или ко-водещ извън своята обучителна институция. 2. МИНИМАЛНИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ 2.1. Предварително завършена образователна степен за приемане на нови обучаващи се: Необходима образователна степен за кандидатстване за психодраматичен тренинг: висше университетско образование (бакалавър) в област, адекватна на сферата, в която работи кандидата. Всички кандидати трябва да удостоверят обучение или тренинг в следните области: човешко развитие, теории на личността, психично здраве и психопатология, методи на психотерапия и социални системи. 2.2. Процедура по прием. Минималната процедура се състои в подаване на досие или формуляр, участие във въвеждащ семинар или семинар за прием и индивидуално интервю с обучител. 2.3. Оценяването на обучаващия се преди сертифициране трябва да включва оценяване на неговата практика, теоретична подготовка и личност. В действителност, настоящите стандарти на Българското дружество по психодрама и групова терапия значително надвишават минималните изисквания на FEPTO, с цел да се  постигне едно високо ниво на обучение и компетентност на подготвяните специалисти. В таблицата по-долу е направено детайлно сравнение между количествените стандарти за обучение на FEPTO и на БДПГТ. Повече за тренинговите стандарти и дейността на FEPTO можете да научите от уебсайта на Федерацията: www.fepto.eu.

КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ за психодрама-обучение в часове (1 час = 45 мин.)
Минимални тренингови стандарти на FEPTO
Тренингови стандарти на БДПГТ (валидни за България)
Коментари
Теория и техники
120
400
І ниво (психодрама асистент) – 200 ІІ ниво (психодрама водещ) – 200
* вкл. специализирани семинари (вж. по-долу)
Собствен опит
200
550
Група за собствен опит – 200 І ниво (психодрама асистент) – 250 ІІ ниво (психодрама водещ) – 100
Тренинг – водене в рамките на обучителна група за напреднали
200
300
І ниво (психодрама асистент) – 150 ІІ ниво (психодрама водещ) – 150
Супервизия на практиката
80
150
във ІІ ниво (психодрама водещ)
Часове, разпределяни по избор на Обучителната организация или на обучаващия се
120
*
* Специализираните семинари биват избирани от Обучителната организация / институт и се включват в часовете за Теория и техники (вж. по-горе)
Общо часове в непосрдествен контакт с обучител:
720
1400
Собствена практика под супервизия:
160
ОБЩО:
880
1400
Psychodrama Training in Europe Qu ianti tative
Comparison between Minimal Training Standards (MTS) of FEPTO and training hours of the institutes
FEPTO MTS T&T SE Con SV Fr Tot Pra TOT Years
Country Organis. 120 ## 200 80 120 720 ## 880
Austria ÖAGG 334 340 160 150 0 984 600 1584
Austria Inn. University 465 330 160 150 0 1105 600 1705
Belgium Developmental 122 248 200 80 240 890 160 1050
Belgium CFIP 120 200 207 80 120 727 160 887
Belgium Rel. Std. (1996) 84 225 60 90 0 600 140 740
Bulgaria BSPGT 400 550 300 150 0 1400 0 1400
Bulgaria IPIGP 450 500 200 90      0 0 1240 160 1400
Bulgaria Orpheus 300 500 376 136 0 1112 178 1490
Bulgaria Psychother. 2000
FEPTO MTS 120 200 200 80 120 720 160 880
Finland MOPSI 300 320 380 235 0 1235 500 1735 6-7 years
Finland Finish PA 280 250 200 75 400 1205 225 1430 5 years
Germany Überlingen 102 240 240 300 126 1008 200 1208
Germany Szenen 150 300 210 90 100 850 170 1020 5 years
Germany PIfE Ger 198 259 240 110 210 1017 170 1187
Germany PIfE Eur 246 259 240 105 210 1060 120 1180
Germany DFP
Germany Ella Mae (1996) 200 340 200 105 0 845 170 1015
Germany I Fem P ’96 213 215 262 90 795 150 945
Greece OPC
Hungary Hungarian PA 160 250 220 90 60 780 140 920 5 years
Israel ISIS 180 300 300 100 200 1080 400 1480
Israel Kivunim 524 200 260 80 0 1064 800 1864
Italy Moreniani (AIPsiM) 208 204 280 80 112 884 60 944
Italy GAJAP 400 300 300 180 420 1600 400 2000
Italy Boria 250 400 100 50 100 900 100 1000 4 years
Italy Mediterranea 260 180 180 100 0 720 160 880
Italy APRAGIP 352 250 350 260 1212 200 1412
Italy Incontro
Italy ArtPAI 120 240 220 150 60 790 170 970
Netherland School voor P 240 200 200 80 100 820 320 1140
Netherland Academie 133 206 200 87 120 745 180 906
Netherland VvP 120 200 200 80 120 720 160 880
Norway Expressive Arts 240 200 400 80 120 1040 160 1200
Norway NPI 455 400 335 190 150 1530 100 1630
Portugal SPP ’96 110 200 80 390 200 590
Romania ARPsiC 200 300 220 120 160 1000 200 1200
Romania SPJLM 206 240 240 90 36 812 160 972 5 years
Russia Rostov Institute
Russia PRT (1996) 180 250 250 120 0 800 150 950
Russia Train.PD/Soc 180 250 250 120 0 800 150 950
Serbia Institute for PD 416 800 240 120 200 1756 240 1996 #
Serbia Belgrade PC 600 540 30* 100 200 1440 220 1660
Spain Elefthery
Spain Vitoria Gasteiz 200 200 200 150 0 750 200 950 4 years
Spain ITGP
Sweden Uppsala 300 300 300 80 300 1280 120 1400
Sweden Stiftelsen Akademin 250 250 200 150 120 970 180 1150
Sweden SISU
Switzerland Helvetia (PDH)
Switzerland Jung 180 200 200 80 0 660 150 810
Turkey Abdulkadir 2007 120 368 200 80 0 768 160 928 4-5 years
Turkey Istanbul
UK BPA 120 160 410 75 350 1115 450 1985
UK NSP 120 160 436 75 354 1145 450 2015 4 years
T&T SE Con SV Fr Tot Prac TOT Years

Коментарите са забранени.