ИПИГП “Бернхард Ахтерберг” –>терапевтична култура:

 • Разглеждаме ролите като устойчиви несъзнавани психични конструкти (констелации) от:                                                                                                                                                        –вид (обектно) отношение с “другия/другите”                                                          –несъзнавано желание за/към “другия/другите”                                                      –несъзнавана санкция (+/-) спрямо това желание (психичен конфликт)             –когнитивни и афективни елементи                                                                    –защити/съпротиви срещу промяната (консерви)
 • Ролите се проявяват в устойчиви несъзнавани патерни на индивидуално и междуличностно поведение, които имат и напълно съзнавани, рационални измерения на социално-психологично ниво (социо-културен атом)
 • Доколкото ролите съдържат конфликтуващи елементи, те подлежат на промяна!
 • Промените в ролите се осъществяват по пътя на спонтанността и креативността, разбирани като асоциативни психични процеси, позволяващи преразглеждане на постигнатите несъзнавани психични компромиси (консерви) и стимулиращи нова символизация и преработка на залегналите в основата на ролята психични конфликти, за намиране на нови житейски решения
 • Водещият подпомага разгръщането на този процес посредством символични “връзки” и интерпретации чрез психодраматичната игра и слово
 • Приемаме tele като несъзнавана, интрапсихична смяна на роли с “другия” в процеса на междуличностното взаимодействие, позволяващо комплексни взаимни идентификации
 • Не споделяме идеята за колективно несъзнавано
 • Разглеждаме груповия процес като резултат на съ-творената групова реалност-“тук и сега”, която също е сложен психологичен конструкт:
 • Измерението “тук и сега” е преходно пространство, съчетаващо “реалните”, конкретни групови събития и време със субективно преживените и приписани смисли и афекти
 • В този смисъл, разглеждаме процеса “тук и сега”, като проява на груповата “surplus reality
 • Груповият процес “тук и сега” се самоизразява, саморефлектира и самоинтерпретира чрез сценичните теми от “там и тогава”
 • Под равнище на групова енергия приемаме степента на включеност и съ-творяване на груповата реалност-”тук и сега” от страна на груповите членове

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *