Статии

ИПИГП “Бернхард Ахтерберг” –> институционални ценности:

 • Приемаме, че трябва да преминем от личните си истории и вътрегруповите ни усилия към институционална стабилност
 • Считаме, че институцията не е (само) човека или хората които са я създали или които я представляват
 • Считаме, че институцията не е (само) съкровеното междуличностно и професионално взаимодействие между членовете й
 • Приемаме, че институцията е структурата и културата, които правят възможни и в които се вписват както индивидите, така и професионалните и терапевтичните процеси
 • Институционалната структура и рамка на компетентност позволяват разгръщането на психичната реалност и нейното преобразуване (doing-undoing-redoing)
 • Работата с психичната реалност изисква време за психична промяна и ясна институционална и терапевтична рамка
 • “Обучението” на психодрама терапевти по същество е непрекъснат терапевтичен процес, протичащ след първата година успоредно с теоретичната подготовка и работата под супервизия
 • Не смятаме, че театърът е предимство, доколкото овладяването на умението за “изиграване” е различно от развитието на психичния капацитет за символизация на несъзнаваните психични движения
 • Споделяме стандартите на FEPTO и на EAP при обучението на психодрама терапевти
 • Считаме, че психодрама терапевтът трябва да има концептуална и практическа компетентност по психопатология

ИПИГП “Бернхард Ахтерберг” –>терапевтична култура:

 • Разглеждаме ролите като устойчиви несъзнавани психични конструкти (констелации) от:                                                                                                                                                        –вид (обектно) отношение с “другия/другите”                                                          –несъзнавано желание за/към “другия/другите”                                                      –несъзнавана санкция (+/-) спрямо това желание (психичен конфликт)             –когнитивни и афективни елементи                                                                    –защити/съпротиви срещу промяната (консерви)
 • Ролите се проявяват в устойчиви несъзнавани патерни на индивидуално и междуличностно поведение, които имат и напълно съзнавани, рационални измерения на социално-психологично ниво (социо-културен атом)
 • Доколкото ролите съдържат конфликтуващи елементи, те подлежат на промяна!
 • Промените в ролите се осъществяват по пътя на спонтанността и креативността, разбирани като асоциативни психични процеси, позволяващи преразглеждане на постигнатите несъзнавани психични компромиси (консерви) и стимулиращи нова символизация и преработка на залегналите в основата на ролята психични конфликти, за намиране на нови житейски решения
 • Водещият подпомага разгръщането на този процес посредством символични “връзки” и интерпретации чрез психодраматичната игра и слово
 • Приемаме tele като несъзнавана, интрапсихична смяна на роли с “другия” в процеса на междуличностното взаимодействие, позволяващо комплексни взаимни идентификации
 • Не споделяме идеята за колективно несъзнавано
 • Разглеждаме груповия процес като резултат на съ-творената групова реалност-“тук и сега”, която също е сложен психологичен конструкт:
 • Измерението “тук и сега” е преходно пространство, съчетаващо “реалните”, конкретни групови събития и време със субективно преживените и приписани смисли и афекти
 • В този смисъл, разглеждаме процеса “тук и сега”, като проява на груповата “surplus reality
 • Груповият процес “тук и сега” се самоизразява, саморефлектира и самоинтерпретира чрез сценичните теми от “там и тогава”
 • Под равнище на групова енергия приемаме степента на включеност и съ-творяване на груповата реалност-”тук и сега” от страна на груповите членове

Етични принципи и норми на практикуване на психодрама

 • Уважение и зачитане на достойнството и правата на личността  (вкл. конфиденциалност)
 • Професионална неутралност
 • Асиметричност  на терапевтичната връзка
 • Поемане на отговорност за осъществените оценки на психичното функциониране, интервенции и постигнати резултати
 • Поддържане на висока професионална компетентност и спазване на стандартите за добра терапевтична практика (вкл. саморефлексивност и работа под супервизия)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *