Литература

При започване на обучение в програмата, получавате достъп до следната библиография:

В библиотеката на център „Есенс“,София, ул.“6 ти септември“№37, могат да бъдат намерени и ползвани следните полезни четива:

Gladding, Samuel.T “Family Therapy. History, Theory and Practice..”

Golden,Larry “Case Studies in Marriage and Family Therapy”.

Halgin,Richard P&Susan Krauss Whitbourne “Abnormal Psychology. “Clinical Perspectives on Psyhological Disorders”.

Smith,Robert&Patricia Stevens-Smith “Family Counseling and Therapy. Major issues and topics.”

В библиотеката на ИПГПТ“Бернхард Ахтерберг“, на виртуални носители, благодарение на Даниела Тодорова-Папанчева, са налични следните книги:

Berg,Tamar MFT, Psychodrama Techniques in Family Therapy

Carr, Larry FAMILY THERAPY -Concepts, Process and Practice Second Edition University College Dublin and Clanwilliam Institute Dublin, Ireland Chichester

Handbook of Couples Therapy. Edited by Michele Harway

Farmer,Chris, Psychodrama and Systemic Therapy, 1995 (това е книга, с която Жоро разполага в оригинал)

Minuchin, S. (1974) “Families and family therapy”. London: Tavistock

“Understanding Marriage.Developments in the Study of Couple Interaction”. Edited by PATRICIA NOLLER

Kawanishi, Yukо “Families Coping with Mental Illness”

Библиотеката разполага със следната литература:

Burr, V. „An Introduction to Social Constructionism“

Campbell, D.; Draper Huffington C. (1991) Second Thoughts on the Theory and practice of the Milan Approach to Family Therapy. Karnac Books London

Cushman, P. (1990) Why the self is empty: Toward a historically situated psychology. American Psychologist, 45:599-611

Dickerson, V. & Zimmerman, J. (1992) Families with Adolescents: Escaping Problem Lifestyles. Family Process, 31:341-353

Flaskas, C. & Humphreys, C. (1993) Theorizing About Power: Intersecting the Ideas of Foucault with the „Problem“ of Power in Family Therapy. Family Process, 32:35-37

Hare-Mustin, R. (1994) Discourses in the Mirrored Room: A Postmodern Analysis of Therapy. Family Process, 33:19-35

Fisch, R., Weekland, J., “The Tactics of Change”, 1982, San Fransisco, (резюме, Кършутски, А.)

Madanes, С (1981). STRATEGIC FAMILY THERAPY, Jossey-Bass, San Francisco, 1981. ( в превод на руски)

McLeod, J. (1997) Narrative and Psychotherapy. London: SAGE Publications.

Michael P. Nichols; Richard Shwartz (2001). The Essentials of Family Therapy; Boston ; London : Allyn and Bacon

Naor,Yaacov TEP, MA, CAGS, Psychodrama and family therapy

Napier, A. and Whitacer, C., (1978) The Family Crucible, Harper Perennial, New York
O’Hanlon, W., “Taproots”, Underlying Principles of Milton Erickson’s therapy and Hypnisis, 1987

Parry, A. (1991) A Universe of Stories. Family Process, 30:37-54

P. Penn, 1985, Feed –forword: Future questions, future maps. Family process, V. 24

Tomm, K., “One Perspective on the Milan Sistemic Approach”, Journal of Marital and Family Therapy, 1984, vol. 10.

Tomm, K., “Interventive interviewing”, Strategizing as a Fourth Guideline for the Therapist, Famyly Process, 1987, vol. 26.

Watzlawick, P., Weakland, J., Fisch, R., “Change”, Priciples of Problem Formation, 1974.

Weakland, J., Fisch, R., Watzlawick, P., Bodin, A., “Brief Therapy: Focused Problem Resulution”, Family Process, 1974, vol. 13

White, M. & Epston, D. (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends. New York: W. W. Norton & Company

Цитираните по-долу източници, в превод на български и в английски оригинал, могат да бъдат намерени в библиотеката на института, част от тях са и в електронен вариянт. Организацията, част от преводите, както и достъпността им се осъществява с любезното съдействие на Наталия Николова, Теодора Гергинова,Соня Петрова, Милена Ненкова и Даниела Тахирова:

Асен, К.А.(Karl Aia Asen) “Фамилната терапия и психозите”

Асен, К.А.(Karl Aia Asen) “Фамилна терапия при разстройства на храненето”

Асен , Карл и др. „Системен подход към злоупотребата с деца: въпроси на справянето и лечението“

Андерсен, Том “Размисли върху рефлексията със семейства”(Tom Andersen “Refllections on Reflecting with Families”)

Антонов, Г., „Представяне на терапевтичен случай”, Програма: Терапевтични подходи при наркомании, 1996, София

Бавелас, Б. ,Вацлавик, П, Джаксън, Д.”Прагматика на човешкото общуване”, “Наука и изкуство”, София, 2005 г.

Босколо и Чекин “Хипотезиране, Циркулявност,Неутралност- три насоки във фамилната терапия”, (Boscolo, Checcin,1980, Hypothesizing – Cirgularity – Neutrality: Three Guidelines For the Conductor of Session, Family Proccess & Cecchin, G., (1987) Hypothesizing, Circularity and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity; Family Process, vol.26 No4)

Босколо, Дж и др.”Проблемът с насочващия (Referring person) семейството към терапия” (публикация на Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata)

Бърнам, Дж. и Харис, К “Тренинг програма в системната терапия: Проблемите на институционалния контекст”

Де Шейзър (Schazer, S.), „Ориентирана към решения краткосрочна терапия”, Практически модел, Семинар, април 1995, София

Зейг, Джефри (Zeig ,Jeffrey, PhD) Семинар на The Milton H. Erickson Foundation

Иригоайен, Мари-Франс „Моралният тормоз /перверзното насилие във всекидневието/“

Копли, Бета „Въвеждане на семействата в семейна работа“

Лау, А “Фамилната терапия в етническите малцинства” (Annie Lau “FAMILY THERAPY AND ETHNIC MINORITIES”)

Международна класификация на болестите – 10 ревизия, Национален център за комплексно изследване на човека, 1998, София

Палацоли, С. и др. “Парадокс и контрапарадокс”(Palazzoli, Boscolo, Checcin, Prata, 1978, Paradox and Counter Paradox, Aronson, New York;

Разказвателни подходи (NARRATIVE APPROACHES)

Ролло, Мэй Искусство психологического консультирования“

Саломон, Е., Андерсон, М., Гревелиус, К., „AGS – Модел на заявяване на психотерапия”, 1991, Стокхолм, (превод ОКТРБ)

Сатир, Вл„Псохотерапия семьи“ изд. Отворено общество, 1997

Сатир, Вирджиния „ Новото човекотворчество“, изд. Отворено общество, 1997

Справочник за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР, Изток-Запад, 2009 (Quick Refference To Diagnostic Criteria from DSM-ІV-TR (Soft), 2005

Уайт, Майкъл „ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ И ШИЗОФРЕНИЯ: Работа със стила “живот в ъгъла”

Уайт, Майкъл „Негативно обяснение, ограничение и двойно описание: схема за фамилна терапия“

Уин, Лаймън „Епигенеза на отношенческите системи: Модел за разбиране на развитието на семейството“, (Lyman Wynne, Family Process, 1984, vol. 23, issue 3)

Фурман, Б., Ахола, Т., „Решения за наркомани и алкохолици”, 1990, (превод ОКТРБ)

Предоставените по-долу публикации и книги, преводите на които могат да бъдат намерени в библиотеката на НБУ, са предоставени с помощта на Вера Милушева:

Фласкас, Кармел “Разбирането на терапевтичната връзка и използването на психоаналитичните идеи в системния контекст /Carmel Flaskas, (ed.) The Therapeutic relationship in systemic therapy, Karnak Books/

Bateson G. (1976) The Cybernetics of the Self: A Theory of Alcoholism, in: Steps to an Ecology of Mind, New York: Ballantine Books
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.

Hall M. (1991) Bowen family theory and its uses, Jason-Aronson. (Системната теория на Боуен и нейното приложение)

Flaskas & Humphreys, Theorizing About Power: Intersecting the Ideas of Foucault with the “Problem” of Power in Family Therapy, 1993

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *